top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《腳踏實地》

  


阿彌陀佛開示:

腳踏實地,是佛門修行必備的條件及行為,

其實不只是佛門修行,

還有各種修持及世間學都須如此,方能學有所成。

  

佛法之一點一滴皆能有所悟處,

此為本來,為其自然。

  

喝水、吃飯,一口水、一粒米皆是能悟之處,

此為本來,為其自然。

一塵沙、一粒子皆是能悟之處,

此為本來,為其自然,皆是因緣生滅法。

不論緣生緣滅,本來如此,自然如此,

能夠有此悟處,於是有定。

若是一悟全悟,是利根上智者。

  

平日腳踏實地,疏通、淨化身心靈,令其順暢,

或有一阻塞處,忽地全通,

於是見得全貌,見性!

  

以此之故,於微細之處,皆當有覺,

若非腳踏實地者,見不到微細之處,

錯過此覺處,即是錯過能悟之處,

須再淨再善,

腳踏實地而行,見到微細之處,

於此有覺,於是有悟處,

而得有開解見性時。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海澤

二O二二年十月二十九日cheong
颜贵鸿
A

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page