top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《如何放下》

  


阿彌陀佛開示:

「放下」是從心上真正放下,而非表相。

如何放下?

明白一切是幻,時過一切不再,

曾經有過之經驗、經歷,

不同時間地點,不同人事物等境,已於無常因緣果報中過,

再來一世亦是如此。

佛法言,過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得,

為何皆不可得?乃因皆是無常。

  

眼前隨時可見生老病死苦,是否真當放下?

放下,方能離苦;不放,業在無常在。

  

身體是煩惱源,於世時日有限,無常若至苦報來,

空空來亦空空去,此為事實真相。

人事物境如何?

萬般將不去,唯有業隨身。

業於身中顯,是為苦來纏。

若是無身之靈,業亦於靈中現,是靈苦萬端。

  

唯有精進念佛,

佛號中有佛之功德力、威神力,

四十八大願願力加持於其中。

彌陀聖號為咒中之王,

此無上利益,待一心念佛者得。

念念相續不斷,直念去,便是放下。

  

於戒有定而生慧,慧起能破諸昏愚。

昏昧愚痴輪迴相,

畜生道中輾轉生,未有智難離輪迴。

戒定慧中得智,

方能看破放下,

方能轉業見真,尋回自性。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二三年十一月二十六日阿禪
施建兰
王舒禾
Mi

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page