top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《花心》

  


阿彌陀佛開示:

花是眾靈之一,

不同的花,依著四季時令,而有花開花落。

花於何時顯於何處,已是成為人們之間的話題,

不論春暖、夏熱、秋涼、冬寒,

都有應時的花,展露花姿,吐露花語,是花心之顯,

而花心,存於花中之靈──花靈之中。

  

花,隨著不同的花心,

而現不同的色彩、大小、花瓣、形狀、香氣。

與人們所言「相由心生」之道理相同,

而相同花心聚集,成為同種花類,

展現花姿,成為花團。

  

於此世間之靈界,

多是屬於六道輪迴之眾生,花亦是其中之一。

其輪迴業相亦如其他眾生一般,

待花凋謝之後,此靈亦重新入花苞中,

等待花朵的生長,

如此一世又一世,生存於花的世界中,

各有期限,生存於花的空間中。

各種花皆有其花仙子或花精靈,

為此花種中福報大者,靈性能自在活動。

  

漫長的花身期限裡,

若能得遇見性法身,打開其空間,

令花靈得聞彌陀六字洪名,得受皈依,

且花靈亦能稱念彌陀聖號,方能脫離花道,

花靈轉生受身,得入下一期之生命。

  

若當時得遇彌陀及蘇佛法身超度,

蒙佛光注照,脫去花之外衣,脫離花身,

花靈進入佛光中,得入人天兩道,

若因此進入西方極樂世界,

此為善根、福德、因緣具足之花靈。

  

如同地獄眾生若能至心稱念佛名,

亦可因佛號之功德力,蒙佛光接引而離獄。

或法緣殊勝,雖未能稱念佛名,

得蒙蘇佛法身相救,蒙彌陀佛光接引而離獄。

  

眾等亦可因聞彌陀聖號而消災解障,

種佛號金剛不壞種子之因,得日後修淨土成佛之果,

此為遇佛、念佛之殊勝難逢,法益難盡。

  

盼香光諸子珍惜殊勝法緣──

與彌陀、夏蓮居老居士及蘇佛同在之時。

南無阿彌陀佛。

 

佛開示 主筆:釋海澤

二O二二年十月八日cheong
颜贵鸿
真
mark34kimo
Oct 15, 2022

南無阿彌陀佛

Like

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page