top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

佛法是「見性之法」。八萬四千法門,門門皆為解眾苦,而於末法時期唯淨土可助成就佛道,乃因佛力加持於其中。

  


《聽經聞法》

  


阿彌陀佛開示:

聽經聞法是以聞法者而言,

若是以說法者而言,是講經說法。

  

佛法教育須經由講經說法傳布開來,

乃因於此當中有說法者、聽法者及所說之法,

故為弘法所必需。

  

於說法者因為法緣、地緣、人緣、時緣之不同,

而顯不同的景象,

外境可變,隨時在變,而不變者,為說法者之心,

於宇宙準則、真理、正道之中。

  

佛菩薩及見性者之心不動,

於此之外,諸境及眾靈之心皆處於動及變異之中,

於聽經聞法裡,知因果,明真相,知所為該如何。

  

佛法,若以一語以蔽之,

以一句話來表達佛法,可言佛法是「見性之法」。

佛法之教育,是為了以淨法去除染心,

教育是淨心之方法,

修行為淨心之過程。

佛法「八萬四千法門」,門門皆為解眾苦,

而於末法時期唯淨土可助成就佛道,乃因佛力加持於其中。

  

於人身之時,精勤念佛,學佛,

佛心、佛願、佛行。

  

於臨終時,此身敗壞,

本靈至心念佛,不顛倒,

蒙佛接引,直登極樂,

是為末法時期身心靈得救之大法。

  

此大法於聽經聞法中得。

於香光大佛寺,

彌陀、夏蓮居老居士之開示,

蒙蘇佛之解說及本身見性之經驗相配合,

令聽經聞法者於信佛之基礎中,

發願生西及修行,

前行得見性與生西之實。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海願

二O二四年三月十五日阿禪
王舒禾
梁佩叶
杜细妹

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page