top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《佛之十二光明》

  


阿彌陀佛開示:

彌陀佛又名,

無量光佛,無邊光佛,無礙光佛,無等光佛;

又名,

智慧光,常照光,清淨光,歡喜光,

解脫光,安穩光,超日月光,不思議光。

  

此佛之十二光明,

具有佛之無盡威神力、慈悲力及功德力於其中,

其名即表佛光之光能及光用。

佛光光照無量眾生,

佛光遍照無邊際,

佛光掃諸障礙,

佛光無等倫,平等注照無高低,

彌陀智慧於其中,

佛光常照無有止,

清淨是為光之體,

歡喜是由光中生,

解脫乃因光明照,

垢滅善生迷得解,悟性得開恐懼除,

心中安穩於時時,

超日月與不思議。

  

此十二光名即是佛名,

「南無阿彌陀佛」既然是咒中之王,

即此十二光名亦是咒名,

甚少有人發現此十二光名能有此大能大用於降伏魔怨,

乃因此些光能及光用為彌陀本具,

彌陀光威難量於光中。

  

如今蘇佛發現,

此一咒王之別名勝於其他而用之,

而得殊勝之光能及光用

乃因蘇佛之心同彌陀心,

其功德、德行飽滿,

心定安穩而解脫、歡喜、清淨、常照、智慧、

無等倫、無障礙、無邊際,無量亦是蘇佛之有,

而超日月及不思議亦本具有,

故此十二道光與蘇佛相應,

而得以發揮佛光之最大光能及光用。

  

諸子當學之,行之!

南無阿彌陀佛。

  

佛開示主筆:釋海願

二O二三年八月四日王舒禾
cheong

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page