top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《心平無波》

  


老師夏蓮居老居士開示:

業力之身,

心多變起波,無定,難以寧靜,

思惟紛飛,難清。

  

修行,

心平無波,有定,為功夫得力者,

難忍能忍,慈悲化解諸冤業。

  

心平無波,有定,心不起波,是為有修之相;

心若起波,無定,不論對錯,皆為修行不得力之相,

翻攪業現而受苦。

  

心平無波,有定,能成事;

心動起波,無定,事難成。

「勤修戒定慧,息滅貪瞋痴」,

持戒無犯者,心中安定無波,

定功得現,智慧得顯,

是為應行,當行,所行。

  

諸子戒行須持,

定功不足,慧尚未顯,

當再精進,

直至見性,般若智現,

於救世度眾之行,一切無礙。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海澤

二O二二年八月十四日

fat-wai
cheong
颜贵鸿

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page