top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《寶貴光陰──念佛篇》

  


阿彌陀佛開示:

寶貴光陰,這雖然是老掉牙的事,卻是如此重要!

人們會因為日子過得沒變化、沒新奇而忘記這件事,

任由時間輕易地流過。

此時再提出,盼能提醒大家,

若是能於當下念出佛號,默念,口念出或不出聲都行,

如此一來,時間就不會白過。

  

佛號相當重要,要當作隨身寶,

隨時念佛,想佛,念念都是佛,

如此心行就是知道光陰寶貴,懂得把握時間

但是所念佛號,到底有沒有佛?

  

若是念念有佛,

心中有佛,沒有妄想、雜念;

口中有佛,不論有沒有念出聲,

「南無阿彌陀佛」字字分明,就是口中有佛;

眼中有佛,看佛的眼睛,莫東張西望;

耳朵有佛,可聽佛號聲,字字清楚入耳。

若心中有佛,口中有佛,眼中有佛,耳朵有佛,

那麼同時心口眼耳都在「南無阿彌陀佛」佛號上,

念念相繼不斷,無他心、他念,一心專念,

那麼時間就不空過。

如此心行是為智者,懂得善用寶貴光陰。

  

若眼中有佛,能將看佛像的心,提升至看每一位眾生都是佛,

如此心行,能提升靈性品質,就是善用寶貴光陰。

而看每一位眾生,

包含眼中所見的人們、有情無情眾生,

包含空氣分子、水分子,可見、不可見的眾生,都是佛,

便是眼中有佛,也將佛的質量更加提升。

將佛像的呈現,由木刻、紙繪、石雕、玉雕等,

提升至心的層次、靈性的層次,

能不著相,是為修行有進!

當要再續、再行,莫中斷。

  

若手執念珠,

可幫助此心安定於佛珠上而不散亂,則可手執念珠念佛,

勝過於口念佛,耳聽佛號而心不念佛,

難以專注安住於佛號。

  

記得念佛是自家事!

將佛號執持不忘,是做好自家事,

自己當隨時提起佛心念佛,直至二六時中佛號不斷,

直至念而無念,無念而念,

方能得到念佛的利益。

  

寶貴光陰更可用來拜佛、誦經,乃至於服務大眾,聽經聞法。

若服務大眾時,能以為尊尊佛服務之心做事,

同時口中念佛,眼中有佛,

甚至於耳中可聽到自己的念佛聲,

此時亦是心、口、眼、耳都有佛。

  

而於每日早課及於三時繫念法會時的經行念佛,

若能做到心、口、眼、耳都有佛,

且口中能大聲念佛,

能帶動身中細胞及冤親債主、附體眾生乃至於魔眾一同念佛,

則能有效地減少甚至避免昏沉、進入空間之情形。

  

能隨時念佛,心中有佛,行為佛行,

是為出家人乃至四眾弟子之本分事,

若願求生西者,亦須做好此事,

而於淨土修行,更需有此功夫。

此時念至滾瓜爛熟,而後能念而無念,無念而念,

為念佛生西之基本功夫,

為珍惜並善用寶貴光陰之具體行動

諸子當如此行之。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二三年十二月二日Mi
郭丽真
王舒禾

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page