top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《轉的功夫》

  


阿彌陀佛開示:

轉身行為做好。

轉言語為說好。

轉念頭為想好、看好。

轉壞為好。

轉惡為善。

轉負面為正面。

轉衝突為平和。

轉矛盾為清明。

轉迷惑不明為清楚明白。

  

轉貪欲為喜捨。轉瞋怒為慈悲。

轉愚痴為智慧。轉傲慢為謙虛謙卑。

轉有疑不信為不疑且信。

  

轉貪財為布施。轉貪色為戒色。

轉貪名為隱名。轉貪食為養生七分飽。

轉貪睡為養身足夠即可。

修行者夜眠不超過四小時。

  

轉的功夫,

於戒、於定、於慧,

先轉此心,由心帶領身與靈入淨善,

自見性成就而後才能助眾生成就。

  

自己也是眾生之一,

能轉自己,等於能轉身上無量無邊的眾生、

細胞、五臟六腑、肌骨毛髮、

神經血管及體內無數空間的無數眾生,

令身內無數眾生能念佛。

由身體的主靈帶領全身細胞、全身眾生念佛,

是全身細胞之淨化,

全身眾生靈性之提升。

  

身心靈轉淨轉善,再轉入純淨純善,

便是轉業見性之時。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二四年六月一日阿禪
春明
王舒禾
梁佩叶

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page