top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·118 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《圓滿無上菩提》

 


阿彌陀佛開示:

圓滿乃是具足、無缺之意;

無上乃是於此之上再也無,是最頂端之意;

菩提乃是覺、見性、成佛之意;

圓滿無上菩提,乃是指圓滿成佛。

 

當初釋迦牟尼佛於菩提樹下,

夜睹明星,而成就佛道,於是菩提有濃濃的成佛之意。

 

修行見性成就佛道,此乃修行者之願,

成佛之後救度眾生是佛之本願,

於此本願之下開展出無量無邊之法門,

皆為救度眾生,度眾離苦而行。

 

無一絲毫為己有私,無一絲毫雜念,

純淨純善為此而行。

於是無我,亦無我見、我執,

更無妄想、分別、執著,

於是眾生無邊誓願度,為發動一切心願行之動力,

而有了煩惱無盡誓願斷、

法門無量誓願學、佛道無上誓願成之四弘誓願,

為學佛出家、在家之精神行為,心願行之指標。

 

往生西方三資糧,

信願行之中,信己、信佛為首,

而後依彌陀四十八大願而行。

於行中能體會到彌陀救度無邊苦眾生之大願心,

因有四十八大願,救度來自十方法界,

包含宇宙、銀河虛空無邊眾靈。

只要是眾生有靈性存在,

不限於何時、何地、何空間,

二六時中任何時,都是彌陀救眾之時,

任何地、任何空間都是彌陀救度之眾,

包含地獄、餓鬼、畜生之三惡道眾生。

能真心願切,知眾生苦,

而能捨己為眾,且無己無私者,為隨佛度眾者。

 

其實自性之中本來如此,信願行亦是為尋回本性。

於行當中,不論念佛、拜佛、誦經皆是尋回本性之方法,

且有彌陀加持於其中,

故淨土為二力法門,於自力起用之中,佛力加持,

乃學佛淨化,淨再淨,善再善,而入見性之方便快捷法門。

 

信願若無實際行,將無法如願實現,

若是真修實幹,

不論此時於任一處、任一時,六道中任一道,

乃至於虛空銀河系,將得佛力加持及至圓滿無上菩提。

 

蘇佛即是將此佛號之用發揮至淋漓盡致,

於超度時不論於何處何時,皆不離佛號。

若見性者本身之清淨,佛光佛力起用,

若仍執持彌陀名號,亦同受彌陀加持,

且因其純淨純善、無私無我等,

本身之修持與彌陀四十八大願相應,與佛同心同願,

故於度眾之行更能發揮當下所用之法。

亦是因為本身修行之功德力、德行與佛力加持,

二力共入於所用之法,

不論是念佛時之佛號、法身超度、觀想超度,

乃至如今十二道佛光,皆能發揮大用。

 

此亦為何每一位修行者或四眾弟子同樣是念佛觀想,

乃至念十二道光時,

所得之效果差異如此大之原因。

並非彌陀加持力有分別,

而是本身信己信佛、修持和淨化之程度有別。

愈是淨化,愈是能攝受佛號及十二道光佛力之加持,

能如此為時,亦是眾生之大福,

乃因見性者此用亦是為眾度眾。

此亦為蘇佛所觀所用之十二道佛光所以能降伏魔怨之因,

且因其無量心,故十二道光所度之魔眾亦是無量。

若對佛有疑,未能全信無疑,

則念佛使用十二道佛光之效果亦是有限。

 

佛力加持於自力中,

自力淨化多少,所得之佛號加持力亦有多少,

度眾之心無止時,得彌陀之加持照顧亦無止時,

此為淨土二力法門之真實義。

南無阿彌陀佛。

 

佛開示 主筆:釋海願

二O二四年二月二日妙音
施建兰
王舒禾
歐陽亭

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page