top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·118 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

淨土宗二祖

善導大師開示《布施者的省思》


善導大師:

持,守之。大布施者,願眾能明,捨己利益,除捨財之外,更捨無明煩惱,全然皆空。若未行者,則行有漏,此漏乃還有己,有己之布施乃世間所用,世間享受。因與果,緊密連接。法法道同,願眾能明。

  

善導以此述之,乃點明布施之功德、福德等利益。布施者,乃已經是與佛法相遇福德因緣俱足者,於行上捨財為眾,但於心行上亦當從簡修行,若非也,仍會有因果於其身。因眾生並未完全得其真實的功德利益,也未感受到其真心,仍還續討報之。

  

若布施者,除法布施、財布施、無畏布施外,亦願意捨身為眾,發其真心,不計較所有,亦不計較身受,則布施之功德,眾生可受,可助其出離,亦助自己出離,此為修行及布施之並行真意,否則惜之。再來輪迴,又續上演,不如把握眼前之機,真實而行。

  

此番話,除了與眾同參之外,也亦開示給倪居士。倪居士一生修行,卻未可見得其盲處。直至此,善導見其心性後,點出,希望倪居士能夠由心底中真正的醒覺,知其問題之核心所在。善導以正向之光照耀,讓倪居士在理解之際不至於反彈。目前倪居士可得靜下來思其意。其轉變之心更可讓許多眾生願意出離。善導樂見其成。

南無阿彌陀佛

  

訪問主筆:釋法心

二O二一年十二月三十日
fat-wai
cheong
颜贵鸿
建 何

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page