top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·116 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《覺性不需眠》

  


阿彌陀佛開示:

身體須食養,休息睡眠以養身息,

以修調五臟六腑。

此為身之用,用於隨時,

也因此此身會受貪瞋痴慢疑,

外來的五欲財色名食睡,

內起之七情及業力冤親債主、

附體、魔眾入體等影響而受染難淨,

故莫貪,適可便好。

若無法控制自己之欲望而貪之行之,便造諸惡。

  

克服睡眠乃修行者所須面對之問題。

當時釋迦牟尼佛示現於世間時,

於夜十點至凌晨兩點為睡眠時。

乃為了身體細胞之休息,以養身之用。

而對修行者而言,

身之壽命有限,

於有限之中尋回無限之自性,是迫切需要的。

  

身須養護,須以眠護身,

靈則須安,須以淨善安靈。

靈不須睡眠,須善護,

乃因魂魄須定且不受外擾,

若受外擾,則魂魄不安,難以淨善,甚至離體。

靈安則神定,凝聚而明。

此時之體若淨,亦可助靈安。

  

心須有覺,

覺乃淨,明,透徹事理而不迷。

覺性不須睡眠,

靈敏覺知乃是淨化後自性所顯的能力之一,

隨其淨化程度而顯覺知之狀況。

愈是淨化之靈,愈顯覺明,

能不受外境之惑而迷其本性。

  

修行知覺性之重要,

而覺性乃本有,自性本在,從未離,

卻隨此心而流輪六道,受六塵等污染,

覆蓋了層層塵垢,累劫累世難以明現。

故古今之修行皆以淨除染,

染除一分,淨現一分。