top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《佛心無礙》

  


阿彌陀佛開示:

佛心,無價,無量,無邊,

無礙,無有障礙。

故佛心無礙,

為佛心無價,無量無邊,無有障礙。

  

五濁惡世,魔眾橫行,人心難明,

心難保恆正,於是魔眾可入,

如此一來,心何能清,如何得淨?

修行於進退之中,生西寥寥無幾,

乃因心不住於佛,而住於人,

心不住於西方極樂世界,而住於輪迴業力,

修行難以淨心。

  

唯佛心無礙,悲智無盡,能對峙魔心擾眾。

心光清淨,能淨魔與諸眾之汙染塵穢,

心光安穩,能伏魔與諸眾不安,

佛心無邊,能容無盡,法界虛空皆是能容所容。

眾有同佛一般之自性,佛性,

眾有同佛一般之佛心無礙,無憂,無苦。

眾心染濁,乃因迷惑,

佛心透徹極淨,乃因無惑,

眾心有阻難明,乃因障礙重重,

佛心無阻遍知,乃因無礙順行。

  

盼眾修行求法精進,濁除得淨,

迷惑得解,得入無惑,

契入佛心,得見自性。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二三年九月十六日阿軒 ah Xuan
妙音
阿慧
王舒禾

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page