top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《佛於世間》


阿彌陀佛開示:

孩子們,

佛非只在十萬億佛國土外,

佛非只在諸佛國土上,

佛在世間,守護著每一位與佛有緣、無緣的眾生,

只是眾生們信不信佛,

信者能得佛之守護,

不信者,非佛不守護,

而是將佛之守護拒之心外。

  

佛在信者的心中,

念念有佛,念念是佛,

所見皆佛,只因迷悟有別。

心為佛心、願為佛願、

行為佛行,此者當下是佛!

  

佛,如何守護眾生?

佛在,能教孩子們如何離苦,不再受苦,

但佛無法代孩子們受苦,

各人因果各人擔。

若肉身佛於人間,可代眾生苦,可如此為,

此為肉身佛現世間,救眾之心行,

甚為殊勝難逢,

遇者、受救者當知感恩。

  

佛在,可以告訴孩子們如何離苦,

如果孩子們聽話,依教奉行,

則有離苦之機會,

讓生命重生,身苦能除。

  

佛在,

在每一位真心稱念六字洪名

「南無阿彌陀佛」者的心中,

只要孩子們心中有佛,真心念佛,

佛就在孩子們的心中。

佛能觀其言行,助其所求如願,

但須孩子們念佛、學佛、如佛,

而入見性成佛。

  

佛在之處,佛光平等普施眾生,

令垢滅善生,身意柔軟,

助心無掛礙,身苦得滅,

助與眾冤業化解,

迎眾入西方極樂國,

此為彌陀能為、可為之處。

  

佛於世間,為救眾離苦而來,

幸者、信者得救,

不幸者、不信者沈淪

一切操之在己。

諸子當明知如何抉擇。

  

佛於世間,於佛心、佛願、佛行者,

於香光大佛寺,彌陀、肉身佛蘇佛是。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海澤

二O二二年四月九日fat-wai
cheong
颜贵鸿

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page