top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

尚有許多西方遊子於外未歸,尚等待入香光,尋到返家歸西之路。但盼此世能聽見彌陀之真心呼喚:「歸來吧!遊子們。」憶起本願,且願成返西!

  


《歸來吧 遊子們》

  


阿彌陀佛開示:

孩子們,

曾經於西方極樂世界彌陀佛前合掌,

恭敬地對佛說:「阿彌陀佛,我佛慈悲,

弟子見世間苦,眾生苦,實不忍大家沉淪受苦,

希望下凡一趟,廣度眾生及有緣入西,

再返回彌陀座下,續修成佛,

或於人間修成佛道,再返西國。」

於是,彌陀讚歎孩子:「此心可貴,此願當圓,

祝福孩子早日如願歸西。」

於是孩子下凡人間,依昔日法緣,展開救世度眾之行。

  

曾經於佛道上光輝燦爛,卻也難敵世間諸惑,

尤其於情緣、色緣,而沉淪業海。

有的孩子覺醒,返回佛道,勇猛精進,而終歸西;

卻也有孩子仍入輪迴難醒;

有的下凡,歸西數次,此次下凡尚未歸西,

而於業海中浮沉。

  

蘇佛於西方極樂世界得見此狀,

於是亦向彌陀告假,請佛允下凡救眾離苦。

而且此次能度所度者,遍及法界、虛空與銀河系,

乃至三千大千世界。

  

如今蘇佛正往當初所發的願心一步步邁進,

而香光諸子正是能度所度的對象之一,

且逢彌陀下凡,與蘇佛共行救世度眾之舉。

此舉實未聽聞,法界已知,人道未能知之,

乃因諸子們尚在準備中。

如今蘇佛已備好大步往前衝,

接引人們入香光,見彌陀,做好生西之準備。

  

諸子身中之冤親債主、附體及魔界諸眾,

即是當初諸子於西方極樂世界所見,

欲下凡所度之對象。

故當提起願心,勇猛精進,慈悲度化身中諸眾,

或化解超度入西,

或諸子轉念,轉善入淨,

亦助身中眾轉念,轉善入淨,

莫令身中眾於空間中受苦受難,而後討債報怨,

實是苦啊!雙方皆苦!

  

若諸子身中眾願意接受彌陀蘇佛之化解,

而出諸子之體,超度入西,

或靜留諸子體內,轉念,轉善轉淨,

無礙諸子精進修行,此亦是提升身中眾之靈性品質。

諸子須經過身中眾願意化解,

或於體內轉心轉念無礙修行,

方有見性之可能。

此亦是彌陀、蘇佛,

如此積極幫四眾弟子請眾化解超度之原因!

待諸子見性後,方能真正地自在往西,

無懼無怨地行於救世度眾之大道上,而不被眾所度,

能接引超度與自己有緣之眾生入西。

  

尚有許多西方遊子於外未歸,

尚等待入香光,尋到返家歸西之路。

但盼此世能聽見彌陀之真心呼喚:

「歸來吧!遊子們。」

憶起本願,且願成返西!

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海澤

二O二三年一月十四日fat-wai
颜贵鸿
王舒禾

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page