top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師
《佛法教育》


阿彌陀佛開示:

佛法教育簡稱「佛教」,

跳脫世間的一般教育,

在空間上,以宇宙真理實相為教導內容;

在時間上,以過去、現在、未來為分際,

實無過去、現在、未來,彼此融為一體,

不論長度、深度、廣度皆無邊際,

學習範圍遠遠超過世間學。      

 

修行者人生三階段:

第一階段:見性,以假修真的完成。

第二階段:救世度眾,

為佛心、佛願與佛行的具體實現。

第三階段:靈性返回西方極樂世界。

佛法教育於修行者人生三階段中,

佔了極重要的份量,

可以說是依佛法教育,完成修行者人生三階段。

 

佛法教育,

其接受者領受多少,修行成就有多少。

領受度愈高,範圍愈深,愈廣,

則修行功夫愈深,愈有成就,

此成就不只自受益,更有他受益。

 

自受益,

為小乘四聖修行者,求自我解脫。

他受益,

為大乘修行者,自利、利他。

若無自他之分,自他融為一體,具一體觀者,

為入一乘見性成佛的修行者。

 

見性之後,對於世間法、出世間法一目了然,

故可曰「無所不知,無所不能」。

 

不論一乘、大乘、小乘皆是佛法,

由心與行而有所別,

故修行成就亦有所別。

而這些過程於人的一生要完成,

故生下來之後,

所接觸的教育非常地重要,

是接受到見性成佛的佛法教育,

還是接受到生老病死、六道輪迴的世間教育?

 

生下來之後,

尤其修行後,每分每秒都非常重要,

精進用功的方向,

是往見性成佛的方向邁進,

或是生老病死,六道輪迴的方向前進?

 

生下來之後,

所接觸的環境是要於純淨純善,

單純的環境中成長,

直至見性成佛,而入世間弘法,

將佛法及淨土大法流傳世間,

讓更多人於此生中有機會接觸,

使人生得到淨化,甚至是解脫生死,

而有往生西方極樂世界的機會;

或者生下來就於世間中,學習一點一滴的染濁之法,

漸漸失去淨善本性,

取而代之的是生老病死,六道輪法之法?

 

如果您是孩子的父母,

將為孩子選擇何種教育方式?

何種成長及教育環境?

 

如果您已成人,

於世間經過五欲六塵的染濁,

如今有幸返回佛道,

欲求解脫及見性成佛生西之大法,

則必須要更勇猛精進,

因為每分每秒都在自我挑戰,

要往老化、死亡邁進,

或解脫生死、生西前進?

 

尤其得遇見性者,解脫者,

甚至遇佛親自教化,是修行大幸者,

因為此法緣能帶領自己,

解脫生死並得往生西方,

即使此世不成,又入生死輪迴中,

他日來世終有再遇時,而得出期!

只是再遇前,孩子們需受苦,苦難當,

六道、大地、海洋、空中生靈等地,

皆是所去能去之處。

 

香光諸子,

如今不只得遇見性者,

亦得遇成佛者,當要切切珍惜,

每分每秒皆勿空過,

皆要善用把握,

皆是見性,成就佛道時,

皆為救世度眾而行。

南無阿彌陀佛  

佛開示 主筆:釋海澤

二O二一年十二月三日

fat-wai
澳洲香光大佛寺
fat-wai
fat-wai
10 dic 2021

南無阿彌陀佛

Me gusta

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page