top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《靈界聞法》

  


阿彌陀佛開示:

十法界中,

除人道及畜生道有身體外,其他為無身之靈界。

而一部分畜生道淪為刀下囚,

任人宰割、烹調煮食,

此身接受如地獄般受刑之苦。

  

三惡道之差別於,

畜生道,為身心靈三者之苦集於一時,

而餓鬼、地獄道為心靈受苦,

而有各種感受、識念。

  

而人道之身,

為業力眾生即冤親債主討債還債之處,

而有生老病死四苦之相,

此為輪迴難自主之處。

  

欲離輪迴,唯有修行轉業,

業力得轉,見性而免入輪迴之苦。

此對人道、畜生道而言,

唯有經過聽經聞法,

明其理,知其苦,

發出厭離之心,轉而修行淨化,

方有機會轉業見性,離輪迴。

  

而於畜生道,

因其靈昏蒙愚痴,

且所處之境,

一,無聞法之機會;

二,即使聞法,亦難解或不知其意。

或於靈性高,法緣成孰之動物,

於聞法後,若能知其一二,

則能得一二分淨化,

而收一二分法益,

得少受一二分苦。

  

而其中最快速、簡易聞法及淨化之方法為

聽聞彌陀名號,不斷重複播放,

令眾聽聞入耳,而達到眾皆能聞彌陀名號,

於此生來世或於多生累劫,終有得受超度時。

  

更殊勝之法緣為,

靈能受香光蘇佛之超度,

若為動物昆蟲、大地生靈、蜎飛蠕動等眾,

得脫去業報之外衣,恢復人形,

靈入佛光中,受超度至西方或人天兩道。

  

而天道、修羅等十方法界,

宇宙、銀河系、天外天諸眾,

娑婆世界,

地球四海龍王,地底、深海與空中等,

不同空間不同眾,

無身之靈雖聞法,無身之作難轉命,

唯有身之所為,能轉、能淨,見自性。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示主筆:釋海願

二O二三年十月二十八日妙音
王舒禾
春明
郭丽真

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page