top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《為誰開示》

 


阿彌陀佛開示:

彌陀正住於澳洲香光大佛寺,

每週五、六、日每日皆舉辦三時繫念法會,

超度前來參加法會之法界、虛空無量無邊眾靈。

而人道之參加者,

為目前寺中之四眾弟子,包括幾位小菩薩。

 

於法會中可聽聞彌陀及夏蓮居老居士之開示,

由蘇佛做解釋。

聽解開示為淨化身心靈,

了解宇宙準則、真理、正道及因果之良方。

 

而彌陀及夏蓮居老居士之開示,是為誰開示,

為法會參會者,求超度者開示

參會者包含有:

佛寺之四眾弟子。

法界虛空、此界他方、娑婆地球等眾靈。

等待蘇佛牽引進入西方極樂世界之六十位地獄獄卒。

地獄閻羅王,忉利天王諸天仙神等天眾,

四海龍王及其子民。

六道眾生及四聖聖者。

蘇佛法身超度、十二道佛光超度之地球、

宇宙、銀河系、天外天、邪靈外道之眾生及魔眾,

及高山大海、土地生靈、泥土塵沙、

地面地底深處、蜎飛蠕動等有緣眾生。

佛堂牌位中過去、現在有緣眾生。

於西方法性土上被降伏之魔眾及無數眾靈。

 

為世間人、修行者開示,

於香光網頁上,

法寶流通及見聞蘇佛講經說法者。

 

為彌陀、夏蓮居老居士及蘇佛過去、現在有緣眾生開示。

 

為佛寺四眾弟子及身中難數盡之細胞、五臟六腑、

冤親債主、附體眾生及魔眾等開示。

 

為空氣中無數眾生開示,

空氣分子是眾生,

微塵粒子是眾生,

病毒細菌是眾生,

空氣中處處是眾生。

 

為魔界眾生開示,

而魔界眾生無處不在,無所不在,

乃至在未解脫見性的眾生身上,

而每一位眾生皆有自性,包括魔眾在內。

 

為有情無情,有形無形眾生開示。

為無數的空間及空間內眾生開示。

為虛空銀河無盡眾生開示。

 

彌陀為無量無邊之眾生開示,

也包括為自己開示,

因為彌陀也是眾生之一。

南無阿彌陀佛。

 

佛開示 主筆:釋海願

二O二三年十月二十七日


Mi
王舒禾
妙音
郭丽真

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page