top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《勤勉與精進》


老師夏蓮居老居士開示:

勤勉有成,放逸有失;

精進有功,懈怠有退!

  

即使法再好,師再難得,法緣再難逢,

若未自力勤勉,亦無善果,

何來利益自己、利益眾生?

故勤勉為基本功,

即是佛門所言精進,

為修行淨化之基本功,

若欲再淨化,須勇猛精進。

  

勤勉與放逸,為世間所見之學習狀態;

精進與懈怠,為佛門所言之學習情形。

若未轉業見性前,

不論勤勉與放逸,精進與懈怠,皆在業因果報中,

也就是受到業力、命運,

冤親債主、附體諸眾所支配、主宰。

唯有克服及突破諸眾現前及干擾,

且能轉業見性,方能不受諸眾主宰,而能自主,

此過程中須發願及力行願力,才能轉業,有突破之舉,

此過程稱為考驗。

  

修行若欲有成,要不斷地接受考驗及突破,

不斷地淨化與善性之顯,

才能有純淨純善與見性之果。

  

許多修行人的一生,於考驗中度過。

或者隨波逐流,無進無退,原地踏步;

或者無進有退,甚至造下地獄業;

亦有精進不懈,雖未見性亦有淨善之行,

卻在生命後期,難續淨善心行,

因業力現前,未能得轉與善調,

反成退心造罪過,而受地獄報,實在不值。

  

故勤勉精進非是一時,而是一生一世,

若未見性修成佛果,則生生世世皆當如此,

此為修行之真相。

諸子當知且力行,以期早日見性,

便是自度度他,真得解脫輪迴,

真能自主,如願生西。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海澤

二O二二年四月十五日釋法回
fat-wai
cheong
fat-wai
fat-wai
2022年4月22日

南無阿彌陀🙏🏻

いいね!

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page