top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《天明天暗》

  


阿彌陀佛開示:

天象,

自古以來,一直都是人們觀察氣候乃至當地運勢之方法。

  

觀天象,知所變,

乃因天象與眾生共業有關。

  

於香光,天象多變,善惡佛魔之境分明,

能由天象中見其所顯之意。

  

如天明亮,天藍有白雲,

為雲端眾生心平心安,無浮躁之況,

則知佛法於當時亦傳入雲心,雲端眾生亦蒙法益,

得受超度往西行。

亦是當地眾生福報顯,

乃因雲端眾生既能得聞佛法,當地及天界靈性眾生亦如是,且有得受佛光超度生西之機會。

  

若是天暗,是為烏雲蓋天,

可見白雲眾生受魔眾壓於旁,

因佛法法運未衰,仍運轉中,烏雲魔眾欲前來障,

但無所得,反受降伏,

終有天明時,

為佛法仍行於世間之象。

  

佛往何處行,是為所當隨。

何處有魔在,便往何處去。

伏魔於當下,天暗轉天明!

  

天明天暗,亦表人心。

心暗,染著重,

若受佛光注照得淨化,是為佛與佛法能救;

心亮,表心淨有光,

佛法注入心,且眾等能持續接受教化,

有明且亮,是為佛法顯於世之象。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二四年一月二十日春明
Mi
施建兰
郭丽真

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page