top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·120 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師
佛寺天空的雲彩變化多端,有時是巨大的西方蓮,或其他吉祥物;有時是魔眾大舉前來的超黑烏雲。而黎明前可見泛著金光的雲彩。眼開的人像是蘇師姐,則可以看見雲端裡的天人或魔眾。

  

《天人飛舞於天際》

  

老師夏蓮居老居士開示:

香光大佛寺之天空時常現瑞象,

正顯此時天界所觀佛寺之現況。

  

今日所現之薄雲大蓮花,

蓮葉片片分明,乃是天人祈求往生西方蓮花國之願。

阿彌陀佛見之,

並已於三時繫念法會中,接引無數念佛之天人入西方極樂國,

實是可喜可賀之事!

  

天界天人見之歡喜,

於是更有大批大批難數之天眾,

以薄雲現長尾飄曳灑於藍天及天人飛舞之相。

天界一至二十八層天,每一層天之天人無限,

此意為層層天人相連現香光,亦是祈求往生西方蓮花國。

我佛慈悲見之,

並已於三時繫念法會中,再次接引無數念佛之天人,

入西方極樂國。

  

往昔每每有佛菩薩應世行救世度眾之舉,

人道因肉眼未開,未能見分明,

於是靈界之天人時常以天空為背景,現諸瑞象,

而其中以此時香光大佛寺之天景最為豐富多變。

  

於晨間東方日出前及傍幫晚夕陽西下之西方天,

潔淨無雲清澈之藍天,現金光及五彩金光,

肉眼未見五彩金光,

而蘇佛眼開可見,天界天人亦可見,殊勝非常。

  

此些景象於親眼得見者可信,

有些已被拍攝入「香光天景」之中,是為難見之奇景。

  

於觀見天景歡喜讚歎之餘,

亦當感恩阿彌陀佛下凡正住香光大佛寺,

乃因人間蘇佛相應佛心佛願,

此時正與阿彌陀佛、為師及香光諸子行救世度眾之舉。

亦有降魔,

魔眾現於天空層層灰雲中求歸順之雲況。

我佛慈悲滿眾願,送魔眾入西方法性土。

  

此土為佛寺光明之地,佛光遍照,魔眾歸順入此地,

為我佛無盡慈悲,與蘇佛行降魔救魔之舉,

是魔眾離魔界入善道、佛道之機也!

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海願

二O二四年六月十四日阿禪
王英梅
王舒禾
Mi

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page