top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·118 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《禮敬諸佛》

  


阿彌陀佛開示:

《普賢菩薩行願品》中十大願王導歸極樂,

十大願王,乃諸菩薩因地修行時,所持所遵行之願,

願力成就則佛道成,願願皆導歸極樂。

  

《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》中亦言,

咸共遵修普賢大士之德。

如此便知,十大願王之重要。

諸子當奉行之,是道業增上,成佛之重要條件。

  

而十大願王之首為「禮敬諸佛」,

便明白告訴大家,

所遇所緣,未遇無緣者之眾生皆是佛,皆當禮敬,

所禮敬,當禮敬者皆是佛,以佛心方能見其佛性。

只因輪迴諸幻與妄,令佛性蒙蔽,

而與無明為友,被無明所障,受業力所控。

知此事實真相,

悲憫眾生因受障礙而昏昧不明,

不但未因此而輕視眾生,

且更憫其障而觀其機,

給予眾生當頭棒喝,師子吼。

為助其行正而不偏,免再造惡因,

而輔助於受惡果之苦時,莫再造新因,

且能行於佛道,去其染而見清明本性。

  

且因心禮敬對方,

不受外來或內在不同眾生或音聲所牽引,

而再迷於其中,再入輪迴諸趣,

於此之際,諸佛讚歎彌陀之四十八大願,

於其佛國土宣揚彌陀聖名及西方極樂世界,

令其子民有機會發願前往西方極樂世界,

實是諸佛禮敬諸眾之佛性,

並助顯其佛性,離諸障之苦

得有成就佛道之機會。

  

而四眾弟子彼此之間,更當互相禮敬對方,

是為禮敬諸佛,

長養慈悲佛心,見性成佛之道。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示主筆:釋海願

二O二三年八月十九日cheong
王舒禾
妙音

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page