top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·117 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《隨順》

  


老師夏蓮居老居士開示:

隨順,是一種美德。

若你是一位隨順對方又善於解決問題者,

便能知你是一位不自私、

能包容對方且是慈悲智慧者。

  

當雙方態度各堅持己見且強硬,

而在兩相僵持之下,必是兩敗俱傷,

不只結下惡緣,成為冤親債主,

且造成日後報冤報怨的因果。

  

若是能轉心轉念為隨順,或各退一步,

如果問題能因此而解決,則對雙方都好。

  

隨順,是學佛者應有之態度。

隨順者,

人亦順之,此亦是因果。

隨順者,

慈悲包容對方之主觀。

隨順者,

不與人爭執,知足常樂,

容易保持心之清涼,不起煩惱,

是令心清淨之妙方。

  

如此德行,

令人樂於親近,甚至學習。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海澤

二O二三年五月十二日cheong
王舒禾

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page