top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《專注於當下》

  


老師夏蓮居老居士開示:

專注於當下,

莫分析,莫研究,莫欲解,

一切於自然中便知。

  

聽經時,直直聽入,

莫分析,莫研究,莫欲解,

知則知,不知則不知,

一切於自然中得知。

  

佛法不同於世間之學問、知識。

學問、知識於記憶、背誦、理解中累積,

受時間、空間之限制,為有限之世間學,

此世此時受用,仍在輪迴業力之中。

  

佛法於信、解、行、證中前進,於悟道之中得明,

不受時間、空間之限制,

為無限之宇宙準則、真理、實相,

能提升靈性,解脫生死輪迴。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海澤

二O二二年十月十五日A
cheong
颜贵鸿
fat-wai
fat-wai
fat-wai
Oct 20, 2022

南無阿彌陀佛🙏🏻

Like

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page