top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《安中得度》

  


阿彌陀佛開示:

修行人之定功若現,

不論如何的身動,心不動,

不但能攝受眾生,是度眾之能力,

亦不受境轉,而能轉境。

  

安與不安,來自於心。

心安則身與靈亦平,無病,

心不安則身與靈難平,老病生。

彌陀之四十八大願,願願皆盼眾生離苦,

於平中離苦,於安中得度。

但願廣度諸有情,圓滿其所願,

莫令眾生受苦,往生極樂國。

  

眾生於六道中輪轉,苦不堪言,

卻以為常,乃因不知有西方極樂世界,

若能得知,便能知苦,盼能離苦,

知火宅難安,而願求安中得度,往生極樂國。

於是心有所向,有所依,

於當下便已離苦得安。

  

世間迭相吞噉之苦相,

若是不知,則陷入其中,

因果苦不休,

於知之後速當遠離。

菩薩畏因,眾生畏果,

止惡因即得免惡果,是為菩薩行,

空無所得,亦無缺,是為佛行。

  

不論如何,且以佛號念念相續,

以二六時中佛號不斷之功夫得安,

於平心中離苦,於安心中得度。

心若未平,波動起,

心若未安,恐懼生。

眾生於波動或恐懼時,

或知或未知為何因,

若知其因,當速止因,莫再造,

果報是苦,當懺悔,化解請眾與超度。

苦果起於苦因,

個性當改,否則苦因難止,苦報如何能免。

  

莫擾冤親債主現,能得安而無懼。

念念彌陀,不離佛。

行善布施,福慧修。

為眾生直直而去,不計苦,是為佛行於人間,

且眾生能於安中得度,往生西方極樂國。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二三年八月廿六日cheong
澳洲香光大佛寺
妙音
王舒禾

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page